ایام هفته 9:30-8:00 11:00-9:30 12:30-11:00 14:00-12:30 15:30-14:00 17:00-15:30 18:30-17:00 20:00-18:30
8 8:30 9 9:30 10 10:30 11 11:30 12 12:30 13 13:30 14 14:30 15 15:30 16 16:30 17 17:30 18 18:30 19 19:30
شنبه
            مدار 1 کنترل مقاوم     
                        
یکشنبه
آز الکترونیک کنترل خطی                 
                        
دوشنبه
            کنترل مقاوم مدار 1     
                        
سه شنبه
آز کنترل کنترل خطی                 
                        
چهار شنبه                         
پنج شنبه                         
جمعه